Na temelju  članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 65/13), članka 11. stavak 2. Odluke o načinu upravljanja JP „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. Čapljina („Narodne novine HNŽ“, broj: 2/06) i članka 28.  stavak 1. Statuta  JP „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. Čapljina, a u vezi s člankom 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o županijskim  ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave („Narodne novine HNŽ“, broj: 4/07) i Odlukom Vlade HNŽ o pristupanju raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje Nadzornog odbora  JP „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. Čapljina, broj: 01-1-02-2062/19 od 18.10.2019. godine, ministar trgovine, turizma i zaštite okoline Hercegovačko-neretvanske županije  raspisao je Javni oglas za  izbor i imenovanje na poziciju  članova Nadzornog odbora JP „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. Čapljina, koje predlaže Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoline HNŽ.

Tekst Javnog oglasa objavljen je u Dnevnom avazu i Večernjem listu u srijedu, 13. studenoga 2019. te u Službenim novinama Federacije BiH, broj 86/19 izdanje od 15. studenoga 2019. Rok za prijavu kandidata istječe u ponedjeljak, 2. prosinca 2019.

Tekst Javnog oglasa možete preuzeti u prilogu.

Javni oglas za izbor i imenovanje članova NO JP Hutovo Blato_hrvatski