Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 65/13), člana 11. stav 2. Odluke o načinu upravljanja JP „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. Čapljina („Službene novine HNK“, broj: 2/06) i člana 28.  stav 1. Statuta  JP „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. Čapljina, a u vezi s članom 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim  ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave („Službene novine HNK“, broj: 4/07) i Odlukom Vlade HNK o pristupanju raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje Nadzornog odbora  JP „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. Čapljina, broj: 01-1-02-2062/19 od 18.10.2019. godine, ministar trgovine, turizma i zaštite okoline Hercegovačko-neretvanskog kantona  raspisao je Javni oglas za  izbor i imenovanje na poziciju  članova Nadzornog odbora JP „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. Čapljina, koje predlaže Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoline HNK.

Tekst Javnog oglasa objavljen je u Dnevnom avazu i Večernjem listu u srijedu, 13. novembra 2019. te u Službenim novinama Federacije BiH, broj 86/19 izdanje od 15. novembra 2019. Rok za prijavu kandidata ističe u ponedjeljak, 2. decembra 2019.

Tekst Javnog oglasa možete preuzeti u prilogu.

Javni oglas za izbor i imenovanje članova NO JP Hutovo Blato_bosanski