• Ministar
 • Opis poslova
 • Sekretar
 • Kabinet
 • Trgovina
 • Turizam i ugostiteljstvo
 • Zaštita prirode i okoliša
 • Inspektorat
 • MINISTAR: EMIL BALAVAC

  (SDP) rođen je 16. februara 1989. godine u Mostaru. Zvanje diplomiranog pravnika stekao je na SUNY univerzitetu (SAD) i Američkom univerzitetu u BiH, a trenutno studira na master studiju međunarodnih odnosa i evropskih studija pri „Internacional Burch University Sarajevo“. Školovao se i na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, te Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

  Radio je kao grant menadžer u Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM – UN Migration), savjetnik načelnika Općine Jablanica, pravni konsultant u Općinskoj izbornoj komisiji Jablanica, te kao voditelj niza projekata u Omladinskom klubu „Pod istim suncem“, Vijeću mladih općine Jablanica, Krovnoj organizaciji mladih Srbije (KOMS),

  Kao edukator / trener, organizator, konsultant i moderator seminara radio je za  OSCE, Vijeće Evrope, Institut za razvoj mladih KULT, RYCO (Regionalni ured za saradnju mladih), Inicijativu mladih za ljudska prava Sarajevo, UNDP, te Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

  Bio je član Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH pri Ministarstvu civilnih poslova BiH.Član je i Evropske omladinske koalicije za zdravlje i okoliš, Evropske mreže ambasadora mira, Evropske koalicije za zdravlje i okoliš, te Omladinske Mreže BiH i ‘Anna Lindh fondacije’ u BiH.

  Aktivan je planinar i voditelj Gorske službe spasavanja – stanica Jablanica.

 • Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: unutrašnju trgovinu u Kantonu i ekonomske odnose s drugima kantonima; balansiranje i praćenje opskrbljenosti Kantona; praćenje i analiziranje roba na području Kantona; učestvovanje u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite proizvodnje unutar Kantona (odobravanje uvoznih i izvoznih kontingenata za određene proizvode u koordinaciji sa Federalnim ministarstvom trgovine); kontrolu cijena i usluga proizvoda u skladu sa zakonom; trgovinsku politiku i politiku zaštite domaće proizvodnje; kreiranje i provođenje politike kantonalnog turizma u cilju stvaranja i razvoja turističkih resursa; kreiranje politike i razvoja rekreativnih, rehabilitacijskih i drugih centara; donošenje odluke o visini turističke takse; turističko-propagandnu djelatnost; ugostiteljstvo i poduzetništvo; ulaganje stranih osoba u domaće firme iz oblasti turizma u skladu sa zakonom; zaštitu okoliša i zaštitu prirode; stručne i druge poslove u vezi s pribavljanjem, upravljanjem i korištenjem namjenskih sredstava iz fonda za zaštitu okoliša Federacije; finansiranje i sufinansiranje projekata iz nadležnosti Ministarstva; učestvovanje u izradi projekata zaštite prirode u skladu sa zakonom; izradu nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti; upravno rješavanje iz svoje nadležnosti i druge poslove koji mu se zakonom stave u obavezu ili nadležnost.
 • Sekretar Ministarstva koordinira i usmjerava rad svih organizacijskih jedinica u cilju realizacije poslova koji su utvrđeni u programu rada Ministarstva i obezbjeđuje izvršenje poslova po nalogu Ministra. Upoznaje Ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način pomaže Ministru u rukovođenju Ministarstvom. Sekretar rukovodi radom organizacijske jedinice Kabinet Ministarstva. Poslove iz svog djelokruga ostvaruje u dogovoru s pomoćnicima ministra koji rukovode osnovnim organizacijskim jedinicama, a pomoćnici ministra dužni su postupiti po utvrđenom dogovoru.
 • Kabinet Ministarstva je osnovna organizacijska jedinica koja obavlja upravne, stručne i administrativne poslove za potrebe Ministarstva vezane za normativne, upravno-pravne, kadrovske, opće, finansijske, knjigovodstvene, informacijske i poslove vezane za realizaciju rada i aktivnosti Ministra. U Kabinetu Ministarstva obavljaju se stručni i administrativni poslovi za potrebe Ministra; poslovi praćenja rada i komuniciranja s Vladom HNK, Skupštinom i njezinim radnim tijelima te drugim ministarstvima; poslovi koordiniranja međunarodne saradnje; tehnički poslovi u vezi u usklađivanjem rada unutrašnjih organizacijskih jedinica Ministarstva; poslovi upravnog nadzora u područjima iz djelokruga Ministarstva; knjigovodstveno-finansijski poslovi u skladu sa zakonskim odredbama i posebnim uputstvima ovlaštenih tijela; poslovi odnosa s javnošću i drugi poslovi u vezi sa ostvarivanjem programa rada Ministarstva i aktivnostima Ministra.
 • Sektor trgovine je osnovna organizacijska jedinica Ministarstva koja obavlja upravne, normativne, stručne i administrativne poslove vezane za trgovinu na način da: priprema nacrte i prijedloge zakonskih i drugih propisa iz oblasti trgovine; sistemski prati i analizira uticaj cijena na stabilnost tržišta i troškove života te predlaže mjere neposredne kontrole cijena; kontinuirano prati provođenje Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena i usluga koje su od značaja za Kanton; prati, analizira i potiče slobodno kretanje roba i kapitala u oblasti trgovine; dostavlja podatke Federalnom ministarstvu trgovine koji se odnose na mjesečno praćenje cijena i marži osnovnih životnih namirnica; sarađuje s opštinskim organima uprave nadležnim za poslove trgovine, privrednim komorama i Federalnim ministarstvom trgovine; daje stručna mišljenja za primjenu propisa iz oblasti trgovine i obavlja sve druge poslove koji su u nadležnosti Sektora, a po zahtjevu Ministra i Vlade HNK.
 • Sektor turizma i ugostiteljstva je osnovna organizacijska jedinica Ministarstva koja obavlja upravne, normativne, stručne i administrativne poslove vezane za turizam i ugostiteljstvo koji se odnose na: izradu nacrta i prijedloga zakonskih i drugih propisa iz oblasti turizma i ugostiteljstva; utvrđivanje turističke politike i mjera za njezino provođenje; praćenje i analiziranje turističke politike opština; utvrđivanje ciljeva, pretpostavki i mjera razvoja turizma; učestvovanje u izradi strategije razvoja turizma i njezinom provođenju; praćenje i analiziranje djelovanja zakona i mjera ukupne privredne politike na turizam; praćenje i analiziranje položaja, učinaka i doprinosa turizma u ukupnoj privredi; praćenje i analiziranje globalnih turističkih kretanja, konkurentnosti kantonalne turističke ponude; predlaganje mjera za poticanje i povećanje učinaka pojedinih tržišta ili segmenata potražnje; praćenje i analiziranje kretanja zaposlenosti i potrebe obrazovanja kadrova; vođenje postupaka kategorizacije u skladu sa zakonom; predlaganje razvojnih mjera usmjerenih na ubrzanje procesa restrukturiranja u turizmu; saradnju s odgovarajućim udrugama, savezima i drugim institucijama s područja selektivnih oblika turizma; analiziranje stanja turističke saobraćajne infrastrukture; učestvovanje u definisanju osnovice za razvoj ekološke turističke ponude, zaštite okoliša u turističkim mjestima i razvoj različitih ekološki prihvatljivih oblika turizma; prati međunarodne propise, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga u skladu sa zakonom i drugim propisima.
 • Sektor zaštite prirode i okoliša, kao osnovna organizacijska jedinica Ministarstva, obavlja upravne, normativne, stručne i administrativne poslove vezane za oblast zaštite prirode i okoliše i to: izrađuje nacrte zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite prirode i zaštite okoliša; prati stanje u okolišu i zaštićenim dijelovima prirode, predlaže mjere za zaštitu i unaprjeđenje okoliša, mjere i postupke zaštite od štetnih uticaja djelatnosti po okoliš, mjere i postupke za zaštitu od uništenja i degradacije prirodnih vrijednosti, mjere i postupke za unapređenje okoliša; predlaže donošenje strategije, programa, planova intervencija i drugih propisa iz oblasti zaštite okoliša i zaštite prirode; uspostavlja i vodi Registar o postrojenjima i zagađivanjima; obavlja stručne poslove izdavanja okolinskih dozvola, saglasnosti i uslova zaštite prirode, saglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, dozvola za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom, odobrenja za Plan upravljanja medicinskim otpadom; učestvuje u izradi projekata zaštite prirode i okoliša, prati savremena svjetska iskustva iz djelokruga svoga rada i predlaže moguću primjenu, odgovara na predstavke i pritužbe građana i pravnih lica te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.
 • Inspektorat kao osnovna organizacijska jedinica Ministarstva obavlja poslove i zadatke inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa i opštih akata iz djelokruga rada Ministarstva; vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim pregledima; provodi nadzor nad radom opštinskih inspekcija, u skladu sa zakonom, sarađuje s njima i pruža im potrebnu stručnu pomoć, usmjerava i koordinira njihov rad u vršenju pojedinih poslova inspekcijskog nadzora, izrađuje obavezne stručna uputstva za pravilnu primjenu propisa; sarađuje s resornim sektorima Ministarstva, drugim organima uprave i drugim subjektima o pitanjima od značenja za efikasno provođenje zakona, drugih propisa i opštih akata nad čijim se provođenjem vrši inspekcijski nadzor; priprema i izrađuje planove rada i izvještaje o radu te obavlja poslove koji se odnose na pripreme teza, nacrta i prijedloga zakonskih i drugih propisa iz djelokruga rada Ministarstva, u skladu sa zakonom i drugim propisima.