• Ministar
 • Opis poslova
 • Sekretar
 • Kabinet
 • Trgovina
 • Turizam i ugostiteljstvo
 • Zaštita prirode i okoliša
 • Inspektorat
 • MinistarMINISTAR: AJDIN TELETOVIĆ

  Rođen je 6. jula 1980. u Mostaru.  Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio je u Jablanici nakon čega upisuje Fakultet političkih nauka u Sarajevu. Na Odsjeku odbrane i sigurnosti diplomirao je u akademskoj 2003./2004. godini  nakon čega na matičnom fakultetu upisuje interdisciplinarni postdiplomski studij.

  U periodu 2004.-2008.  kao profesor radio je u JU Srednja škola Jablanica gdje predaje predmet Demokratija i ljudska prava. Od januara 2008. zaposlen je u Službi za zapošljavanje HNK Podružnica Jablanica, a u maju 2009. imenovan je za šefa Biroa rada. U septembru 2015. imenovan je za ministra trgovine, turizma i zaštite okoliša u Vladi HNK.

  Član je Stranke demokratske akcije. Aktivno učestvuje u društveno-političkom životu Općine Jablanica i Hercegovačko-neretvanskog kantona.  Oženjen je i otac troje djece.

 • Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: unutrašnju trgovinu u Kantonu i ekonomske odnose s drugima kantonima; balansiranje i praćenje opskrbljenosti Kantona; praćenje i analiziranje roba na području Kantona; učestvovanje u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite proizvodnje unutar Kantona (odobravanje uvoznih i izvoznih kontingenata za određene proizvode u koordinaciji sa Federalnim ministarstvom trgovine); kontrolu cijena i usluga proizvoda u skladu sa zakonom; trgovinsku politiku i politiku zaštite domaće proizvodnje; kreiranje i provođenje politike kantonalnog turizma u cilju stvaranja i razvoja turističkih resursa; kreiranje politike i razvoja rekreativnih, rehabilitacijskih i drugih centara; donošenje odluke o visini turističke takse; turističko-propagandnu djelatnost; ugostiteljstvo i poduzetništvo; ulaganje stranih osoba u domaće firme iz oblasti turizma u skladu sa zakonom; zaštitu okoliša i zaštitu prirode; stručne i druge poslove u vezi s pribavljanjem, upravljanjem i korištenjem namjenskih sredstava iz fonda za zaštitu okoliša Federacije; finansiranje i sufinansiranje projekata iz nadležnosti Ministarstva; učestvovanje u izradi projekata zaštite prirode u skladu sa zakonom; izradu nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti; upravno rješavanje iz svoje nadležnosti i druge poslove koji mu se zakonom stave u obavezu ili nadležnost.
 • Sekretar Ministarstva koordinira i usmjerava rad svih organizacijskih jedinica u cilju realizacije poslova koji su utvrđeni u programu rada Ministarstva i obezbjeđuje izvršenje poslova po nalogu Ministra. Upoznaje Ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način pomaže Ministru u rukovođenju Ministarstvom. Sekretar rukovodi radom organizacijske jedinice Kabinet Ministarstva. Poslove iz svog djelokruga ostvaruje u dogovoru s pomoćnicima ministra koji rukovode osnovnim organizacijskim jedinicama, a pomoćnici ministra dužni su postupiti po utvrđenom dogovoru.
 • Kabinet Ministarstva je osnovna organizacijska jedinica koja obavlja upravne, stručne i administrativne poslove za potrebe Ministarstva vezane za normativne, upravno-pravne, kadrovske, opće, finansijske, knjigovodstvene, informacijske i poslove vezane za realizaciju rada i aktivnosti Ministra. U Kabinetu Ministarstva obavljaju se stručni i administrativni poslovi za potrebe Ministra; poslovi praćenja rada i komuniciranja s Vladom HNK, Skupštinom i njezinim radnim tijelima te drugim ministarstvima; poslovi koordiniranja međunarodne saradnje; tehnički poslovi u vezi u usklađivanjem rada unutrašnjih organizacijskih jedinica Ministarstva; poslovi upravnog nadzora u područjima iz djelokruga Ministarstva; knjigovodstveno-finansijski poslovi u skladu sa zakonskim odredbama i posebnim uputstvima ovlaštenih tijela; poslovi odnosa s javnošću i drugi poslovi u vezi sa ostvarivanjem programa rada Ministarstva i aktivnostima Ministra.
 • Sektor trgovine je osnovna organizacijska jedinica Ministarstva koja obavlja upravne, normativne, stručne i administrativne poslove vezane za trgovinu na način da: priprema nacrte i prijedloge zakonskih i drugih propisa iz oblasti trgovine; sistemski prati i analizira uticaj cijena na stabilnost tržišta i troškove života te predlaže mjere neposredne kontrole cijena; kontinuirano prati provođenje Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena i usluga koje su od značaja za Kanton; prati, analizira i potiče slobodno kretanje roba i kapitala u oblasti trgovine; dostavlja podatke Federalnom ministarstvu trgovine koji se odnose na mjesečno praćenje cijena i marži osnovnih životnih namirnica; sarađuje s opštinskim organima uprave nadležnim za poslove trgovine, privrednim komorama i Federalnim ministarstvom trgovine; daje stručna mišljenja za primjenu propisa iz oblasti trgovine i obavlja sve druge poslove koji su u nadležnosti Sektora, a po zahtjevu Ministra i Vlade HNK.
 • Sektor turizma i ugostiteljstva je osnovna organizacijska jedinica Ministarstva koja obavlja upravne, normativne, stručne i administrativne poslove vezane za turizam i ugostiteljstvo koji se odnose na: izradu nacrta i prijedloga zakonskih i drugih propisa iz oblasti turizma i ugostiteljstva; utvrđivanje turističke politike i mjera za njezino provođenje; praćenje i analiziranje turističke politike opština; utvrđivanje ciljeva, pretpostavki i mjera razvoja turizma; učestvovanje u izradi strategije razvoja turizma i njezinom provođenju; praćenje i analiziranje djelovanja zakona i mjera ukupne privredne politike na turizam; praćenje i analiziranje položaja, učinaka i doprinosa turizma u ukupnoj privredi; praćenje i analiziranje globalnih turističkih kretanja, konkurentnosti kantonalne turističke ponude; predlaganje mjera za poticanje i povećanje učinaka pojedinih tržišta ili segmenata potražnje; praćenje i analiziranje kretanja zaposlenosti i potrebe obrazovanja kadrova; vođenje postupaka kategorizacije u skladu sa zakonom; predlaganje razvojnih mjera usmjerenih na ubrzanje procesa restrukturiranja u turizmu; saradnju s odgovarajućim udrugama, savezima i drugim institucijama s područja selektivnih oblika turizma; analiziranje stanja turističke saobraćajne infrastrukture; učestvovanje u definisanju osnovice za razvoj ekološke turističke ponude, zaštite okoliša u turističkim mjestima i razvoj različitih ekološki prihvatljivih oblika turizma; prati međunarodne propise, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga u skladu sa zakonom i drugim propisima.
 • Sektor zaštite prirode i okoliša, kao osnovna organizacijska jedinica Ministarstva, obavlja upravne, normativne, stručne i administrativne poslove vezane za oblast zaštite prirode i okoliše i to: izrađuje nacrte zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite prirode i zaštite okoliša; prati stanje u okolišu i zaštićenim dijelovima prirode, predlaže mjere za zaštitu i unaprjeđenje okoliša, mjere i postupke zaštite od štetnih uticaja djelatnosti po okoliš, mjere i postupke za zaštitu od uništenja i degradacije prirodnih vrijednosti, mjere i postupke za unapređenje okoliša; predlaže donošenje strategije, programa, planova intervencija i drugih propisa iz oblasti zaštite okoliša i zaštite prirode; uspostavlja i vodi Registar o postrojenjima i zagađivanjima; obavlja stručne poslove izdavanja okolinskih dozvola, saglasnosti i uslova zaštite prirode, saglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, dozvola za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom, odobrenja za Plan upravljanja medicinskim otpadom; učestvuje u izradi projekata zaštite prirode i okoliša, prati savremena svjetska iskustva iz djelokruga svoga rada i predlaže moguću primjenu, odgovara na predstavke i pritužbe građana i pravnih lica te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.
 • Inspektorat kao osnovna organizacijska jedinica Ministarstva obavlja poslove i zadatke inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa i opštih akata iz djelokruga rada Ministarstva; vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim pregledima; provodi nadzor nad radom opštinskih inspekcija, u skladu sa zakonom, sarađuje s njima i pruža im potrebnu stručnu pomoć, usmjerava i koordinira njihov rad u vršenju pojedinih poslova inspekcijskog nadzora, izrađuje obavezne stručna uputstva za pravilnu primjenu propisa; sarađuje s resornim sektorima Ministarstva, drugim organima uprave i drugim subjektima o pitanjima od značenja za efikasno provođenje zakona, drugih propisa i opštih akata nad čijim se provođenjem vrši inspekcijski nadzor; priprema i izrađuje planove rada i izvještaje o radu te obavlja poslove koji se odnose na pripreme teza, nacrta i prijedloga zakonskih i drugih propisa iz djelokruga rada Ministarstva, u skladu sa zakonom i drugim propisima.