• Ministar
 • Opis poslova
 • Tajnik
 • Kabinet
 • Trgovina
 • Turizam i ugostiteljstvo
 • Zaštita prirode i okoliša
 • Inspektorat
 • MINISTAR: EMIL BALAVAC

  (SDP) rođen je 16. veljače 1989. godine u Mostaru. Zvanje diplomiranog pravnika stekao je na SUNY univerzitetu (SAD) i Američkom univerzitetu u BiH, a trenutno studira na master studiju međunarodnih odnosa i europskih studija pri „Internacional Burch University Sarajevo“. Školovao se i na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, te Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

  Radio je kao grant menadžer u Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM – UN Migration), savjetnik načelnika Općine Jablanica, pravni konzultant u Općinskom izbornom povjerenstvu Jablanica, te kao voditelj niza projekata u Omladinskom klubu „Pod istim suncem“, Vijeću mladih općine Jablanica, Krovnoj organizaciji mladih Srbije (KOMS).

  Kao edukator/trener, organizator, konzultant i moderator seminara radio je za  OSCE, Vijeće Europe, Institut za razvoj mladih KULT, RYCO (Regionalni ured za suradnju mladih), Inicijativu mladih za ljudska prava Sarajevo, UNDP te Središnje izborno povjerenstvo BiH.

  Bio je član Povjerenstva za koordinaciju pitanja mladih u BiH pri Ministarstvu civilnih poslova BiH.

  Član je i Europske omladinske koalicije za zdravlje i okoliš, Europske mreže ambasadora mira, Europske koalicije za zdravlje i okoliš, te Omladinske Mreže BiH i ‘Anna Lindh fondacije’ u BiH.

  Aktivan je planinar i voditelj Gorske službe spašavanja – stanica Jablanica.

 • Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

  unutarnju trgovinu u Županiji i ekonomske odnose s drugima županijama; balansiranje i praćenje opskrbljenosti Županije; praćenje i analiziranje roba na području Županije; sudjelovanje u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite proizvodnje unutar Županije (odobravanje uvoznih i izvoznih kontingenata za određene proizvode u koordinaciji s Federalnim ministarstvom trgovine); kontrola cijena i usluga proizvoda sukladno zakonu; trgovinsku politiku i politiku zaštite domaće proizvodnje; kreiranje i provođenje politike županijskog turizma u cilju stvaranja i razvoja turističkih resursa; kreiranje politike i razvoja rekreativnih, rehabilitacijskih i drugih centara; donošenje odluke o visini turističke pristojbe; turističko-promidžbenu djelatnost; ugostiteljstvo i poduzetništvo; ulaganje stranih osoba u domaće tvrtke iz oblasti turizma sukladno zakonu; zaštita okoliša i zaštita prirode; stručne i druge poslove u vezi s pribavljanjem, upravljanjem i korištenjem namjenskih sredstava iz fonda za zaštitu okoliša Federacije; financiranje i sufinanciranje projekata iz mjerodavnosti Ministarstva; sudjelovanje u izradi projekata zaštite prirode sukladno zakonu; izradu nacrta zakona i drugih propisa iz svoje mjerodavnosti; upravno rješavanje iz svoje mjerodavnosti i druge poslove koji mu se zakonom stave u obvezu ili mjerodavnost.

 • Tajnik Ministarstva koordinira i usmjerava rad svih ustrojbenih jedinica u cilju realizacije poslova koji su utvrđeni u programu rada Ministarstva i osigurava izvršenje poslova po nalogu Ministra.

  Upoznaje Ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način pomaže Ministru u rukovođenju Ministarstvom.

  Tajnik rukovodi radom ustrojbene jedinice Kabinet Ministarstva.

  Poslove iz svog djelokruga ostvaruje u dogovoru s pomoćnicima ministra koji rukovode temeljnim ustrojbenim jedinicama, a pomoćnici ministra dužni su postupiti po utvrđenom dogovoru. Tajnik: Vesna Krešić, dipl. iur

 • Kabinet Ministarstva je temeljna ustrojbena jedinica koja obavlja upravne, stručne i administrativne poslove za potrebe Ministarstva vezane za normativne, upravno-pravne, kadrovske, opće, financijske, računovodstvene, informacijske i poslove vezane za realizaciju rada i aktivnosti Ministra.

  U Kabinetu Ministarstva obavljaju se stručni i administrativni poslovi za potrebe Ministra; poslovi praćenja rada i komuniciranja s Vladom HNŽ, Skupštinom i njezinim radnim tijelima te drugim ministarstvima;

  poslovi koordiniranja međunarodne suradnje;

  tehnički poslovi u vezi u usklađivanjem rada unutarnjih ustrojbenih jedinica Ministarstva; poslovi upravnog nadzora u područjima iz djelokruga Ministarstva;

  računovodstveno-financijski poslovi sukladno zakonskim odredbama i posebnim naputcima ovlaštenih tijela;

  poslovi odnosa s javnošću i drugi poslovi u vezi s ostvarivanjem programa rada Ministarstva i aktivnostima Ministra.

 • Sektor trgovine je temeljna ustrojbena jedinica Ministarstva koja obavlja upravne, normativne, stručne i administrativne poslove vezane za trgovinu na način da:

  priprema nacrte i prijedloge zakonskih i drugih propisa iz oblasti trgovine;

  sustavno prati i analizira utjecaj cijena na stabilnost tržišta i troškove života te predlaže mjere neposredne kontrole cijena;

  kontinuirano prati provedbu Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena i usluga koje su od značaja za Županiju;

  prati, analizira i potiče slobodno kretanje roba i kapitala u oblasti trgovine;

  dostavlja podatke Federalnom ministarstvu trgovine koji se odnose na mjesečno praćenje cijena i marži osnovnih životnih namirnica;

  surađuje s općinskim tijelima uprave mjerodavnim za poslove trgovine, gospodarskim komorama i Federalnim ministarstvom trgovine;

  daje stručna mišljenja za primjenu propisa iz oblasti trgovine i obavlja sve druge poslove koji su u mjerodavnosti Sektora, a po zahtjevu Ministra i Vlade HNŽ.

 • Sektor turizma i ugostiteljstva je temeljna ustrojbena jedinica Ministarstva koja obavlja upravne, normativne, stručne i administrativne poslove vezane za turizam i ugostiteljstvo koji se odnose na:

  izradu nacrta i prijedloga zakonskih i drugih propisa iz oblasti turizma i ugostiteljstva;

  utvrđivanje turističke politike i mjera za njezino provođenje;

  praćenje i analiziranje turističke politike općina;

  utvrđivanje ciljeva, pretpostavki i mjera razvoja turizma;

  sudjelovanje u izradi strategije razvoja turizma i njezinom provođenju;

  praćenje i analiziranje djelovanja zakona i mjera ukupne gospodarske politike na turizam;

  praćenje i analiziranje položaja, učinaka i doprinosa turizma u ukupnom gospodarstvu;

  praćenje i analiziranje globalnih turističkih kretanja, konkurentnosti županijske turističke ponude;

  predlaganje mjera za poticanje i povećanje učinaka pojedinih tržišta ili segmenata potražnje;

  praćenje i analiziranje kretanja zaposlenosti i potrebe obrazovanja kadrova;

  vođenje postupaka kategorizacije sukladno zakonu;

  predlaganje razvojnih mjera usmjerenih na ubrzanje procesa restrukturiranja u turizmu; suradnju s odgovarajućim udrugama, savezima i drugim institucijama s područja selektivnih oblika turizma;

  analiziranje stanja turističke prometne infrastrukture;

  sudjelovanje u definiranju osnovice za razvoj ekološke turističke ponude, zaštite okoliša u turističkim mjestima i razvoj različitih ekološki prihvatljivih oblika turizma;

  prati međunarodne propise, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga sukladno zakonu i drugim propisima.

 • Sektor zaštite prirode i okoliša, kao temeljna ustrojbena jedinica Ministarstva, obavlja upravne, normativne, stručne i administrativne poslove vezane za oblast zaštite prirode i okoliše i to:

  izrađuje nacrte zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite prirode i zaštite okoliša;

  prati stanje u okolišu i zaštićenim dijelovima prirode, predlaže mjere za zaštitu i unaprjeđenje okoliša, mjere i postupke zaštite od štetnih utjecaja djelatnosti po okoliš, mjere i postupke za zaštitu od uništenja i degradacije prirodnih vrijednosti, mjere i postupke za unapređenje okoliša;

  predlaže donošenje strategije, programa, planova intervencija i drugih propisa iz oblasti zaštite okoliša i zaštite prirode; uspostavlja i vodi Registar o postrojenjima i zagađivanjima;

  obavlja stručne poslove izdavanja okolišnih dozvola, suglasnosti i uvjeta zaštite prirode, suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, dozvola za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom, odobrenja za Plan upravljanja medicinskim otpadom;

  sudjeluje u izradi projekata zaštite prirode i okoliša, prati suvremena svjetska iskustva iz djelokruga svoga rada i predlaže moguću primjenu, odgovara na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba te obavlja i druge poslove iz svoje mjerodavnosti.

 • Inspektorat kao temeljna ustrojbena jedinica Ministarstva obavlja poslove i zadatke inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa i općih akata iz djelokruga rada Ministarstva, vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim pregledima;

  provodi nadzor nad radom općinskih inspekcija, sukladno zakonu, surađuje s njima i pruža im potrebnu stručnu pomoć, usmjerava i koordinira njihov rad u vršenju pojedinih poslova inspekcijskog nadzora, izrađuje obvezne stručne naputke za pravilnu primjenu propisa;

  surađuje s resornim sektorima Ministarstva, drugim tijelima uprave i drugim subjektima o pitanjima od značenja za djelotvorno provođenje zakona, drugih propisa i općih akata nad čijim se provođenjem vrši inspekcijski nadzor;

  priprema i izrađuje planove rada i izvješća o radu te obavlja poslove koji se odnose na pripreme teza, nacrta i prijedloga zakonskih i drugih propisa iz djelokruga rada Ministarstva, sukladno zakonu i drugim propisima.