• Ministar
 • Djelokrug
 • Tajnik
 • Kabinet
 • Trgovina
 • Turizam i ugostiteljstvo
 • Zaštita prirode i okoliša
 • Inspektorat
 • MinistarMINISTAR: AJDIN TELETOVIĆ

  Rođen je 6. srpnja 1980. u Mostaru. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio je u Jablanici nakon čega upisuje Fakultet političkih znanosti u Sarajevu. Na Odsjeku obrane i sigurnosti diplomirao je u akademskoj 2003./2004. godini nakon čega na matičnom fakultetu upisuje interdisciplinarni poslijediplomski studij.

  U razdoblju 2004.-2008. kao profesor radio je u JU Srednja škola Jablanica gdje predaje predmet Demokracija i ljudska prava. Od siječnja 2008. zaposlen je u Službi za zapošljavanje HNŽ Podružnica Jablanica, a u svibnju 2009. imenovan je za šefa Biroa rada. U rujnu 2015. imenovan je za ministra trgovine, turizma i zaštite okoliša u Vladi HNŽ.

  Član je Stranke demokratske akcije. Aktivno sudjeluje u društveno-političkom životu Općine Jablanica i Hercegovačko-neretvanske županije. Oženjen je i otac troje djece.

 • Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: unutarnju trgovinu u Županiji i ekonomske odnose s drugima županijama; balansiranje i praćenje opskrbljenosti Županije; praćenje i analiziranje roba na području Županije; sudjelovanje u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite proizvodnje unutar Županije (odobravanje uvoznih i izvoznih kontingenata za određene proizvode u koordinaciji s Federalnim ministarstvom trgovine); kontrola cijena i usluga proizvoda sukladno zakonu; trgovinsku politiku i politiku zaštite domaće proizvodnje; kreiranje i provođenje politike županijskog turizma u cilju stvaranja i razvoja turističkih resursa; kreiranje politike i razvoja rekreativnih, rehabilitacijskih i drugih centara; donošenje odluke o visini turističke pristojbe; turističko-promidžbenu djelatnost; ugostiteljstvo i poduzetništvo; ulaganje stranih osoba u domaće tvrtke iz oblasti turizma sukladno zakonu; zaštita okoliša i zaštita prirode; stručne i druge poslove u vezi s pribavljanjem, upravljanjem i korištenjem namjenskih sredstava iz fonda za zaštitu okoliša Federacije; financiranje i sufinanciranje projekata iz mjerodavnosti Ministarstva; sudjelovanje u izradi projekata zaštite prirode sukladno zakonu; izradu nacrta zakona i drugih propisa iz svoje mjerodavnosti; upravno rješavanje iz svoje mjerodavnosti i druge poslove koji mu se zakonom stave u obvezu ili mjerodavnost.
 • Tajnik Ministarstva koordinira i usmjerava rad svih ustrojbenih jedinica u cilju realizacije poslova koji su utvrđeni u programu rada Ministarstva i osigurava izvršenje poslova po nalogu Ministra. Upoznaje Ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način pomaže Ministru u rukovođenju Ministarstvom. Tajnik rukovodi radom ustrojbene jedinice Kabinet Ministarstva. Poslove iz svog djelokruga ostvaruje u dogovoru s pomoćnicima ministra koji rukovode temeljnim ustrojbenim jedinicama, a pomoćnici ministra dužni su postupiti po utvrđenom dogovoru. Tajnik: Vesna Krešić, dipl. iur
 • Kabinet Ministarstva je temeljna ustrojbena jedinica koja obavlja upravne, stručne i administrativne poslove za potrebe Ministarstva vezane za normativne, upravno-pravne, kadrovske, opće, financijske, računovodstvene, informacijske i poslove vezane za realizaciju rada i aktivnosti Ministra. U Kabinetu Ministarstva obavljaju se stručni i administrativni poslovi za potrebe Ministra; poslovi praćenja rada i komuniciranja s Vladom HNŽ, Skupštinom i njezinim radnim tijelima te drugim ministarstvima; poslovi koordiniranja međunarodne suradnje; tehnički poslovi u vezi u usklađivanjem rada unutarnjih ustrojbenih jedinica Ministarstva; poslovi upravnog nadzora u područjima iz djelokruga Ministarstva; računovodstveno-financijski poslovi sukladno zakonskim odredbama i posebnim naputcima ovlaštenih tijela; poslovi odnosa s javnošću i drugi poslovi u vezi s ostvarivanjem programa rada Ministarstva i aktivnostima Ministra.
 • Sektor trgovine je temeljna ustrojbena jedinica Ministarstva koja obavlja upravne, normativne, stručne i administrativne poslove vezane za trgovinu na način da: priprema nacrte i prijedloge zakonskih i drugih propisa iz oblasti trgovine; sustavno prati i analizira utjecaj cijena na stabilnost tržišta i troškove života te predlaže mjere neposredne kontrole cijena; kontinuirano prati provedbu Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena i usluga koje su od značaja za Županiju; prati, analizira i potiče slobodno kretanje roba i kapitala u oblasti trgovine; dostavlja podatke Federalnom ministarstvu trgovine koji se odnose na mjesečno praćenje cijena i marži osnovnih životnih namirnica; surađuje s općinskim tijelima uprave mjerodavnim za poslove trgovine, gospodarskim komorama i Federalnim ministarstvom trgovine; daje stručna mišljenja za primjenu propisa iz oblasti trgovine i obavlja sve druge poslove koji su u mjerodavnosti Sektora, a po zahtjevu Ministra i Vlade HNŽ.
 • Sektor turizma i ugostiteljstva je temeljna ustrojbena jedinica Ministarstva koja obavlja upravne, normativne, stručne i administrativne poslove vezane za turizam i ugostiteljstvo koji se odnose na: izradu nacrta i prijedloga zakonskih i drugih propisa iz oblasti turizma i ugostiteljstva; utvrđivanje turističke politike i mjera za njezino provođenje; praćenje i analiziranje turističke politike općina; utvrđivanje ciljeva, pretpostavki i mjera razvoja turizma; sudjelovanje u izradi strategije razvoja turizma i njezinom provođenju; praćenje i analiziranje djelovanja zakona i mjera ukupne gospodarske politike na turizam; praćenje i analiziranje položaja, učinaka i doprinosa turizma u ukupnom gospodarstvu; praćenje i analiziranje globalnih turističkih kretanja, konkurentnosti županijske turističke ponude; predlaganje mjera za poticanje i povećanje učinaka pojedinih tržišta ili segmenata potražnje; praćenje i analiziranje kretanja zaposlenosti i potrebe obrazovanja kadrova; vođenje postupaka kategorizacije sukladno zakonu; predlaganje razvojnih mjera usmjerenih na ubrzanje procesa restrukturiranja u turizmu; suradnju s odgovarajućim udrugama, savezima i drugim institucijama s područja selektivnih oblika turizma; analiziranje stanja turističke prometne infrastrukture; sudjelovanje u definiranju osnovice za razvoj ekološke turističke ponude, zaštite okoliša u turističkim mjestima i razvoj različitih ekološki prihvatljivih oblika turizma; prati međunarodne propise, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga sukladno zakonu i drugim propisima.
 • Sektor zaštite prirode i okoliša, kao temeljna ustrojbena jedinica Ministarstva, obavlja upravne, normativne, stručne i administrativne poslove vezane za oblast zaštite prirode i okoliše i to: izrađuje nacrte zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite prirode i zaštite okoliša; prati stanje u okolišu i zaštićenim dijelovima prirode, predlaže mjere za zaštitu i unaprjeđenje okoliša, mjere i postupke zaštite od štetnih utjecaja djelatnosti po okoliš, mjere i postupke za zaštitu od uništenja i degradacije prirodnih vrijednosti, mjere i postupke za unapređenje okoliša; predlaže donošenje strategije, programa, planova intervencija i drugih propisa iz oblasti zaštite okoliša i zaštite prirode; uspostavlja i vodi Registar o postrojenjima i zagađivanjima; obavlja stručne poslove izdavanja okolišnih dozvola, suglasnosti i uvjeta zaštite prirode, suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, dozvola za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom, odobrenja za Plan upravljanja medicinskim otpadom; sudjeluje u izradi projekata zaštite prirode i okoliša, prati suvremena svjetska iskustva iz djelokruga svoga rada i predlaže moguću primjenu, odgovara na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba te obavlja i druge poslove iz svoje mjerodavnosti.
 • Inspektorat kao temeljna ustrojbena jedinica Ministarstva obavlja poslove i zadatke inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa i općih akata iz djelokruga rada Ministarstva, vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim pregledima; provodi nadzor nad radom općinskih inspekcija, sukladno zakonu, surađuje s njima i pruža im potrebnu stručnu pomoć, usmjerava i koordinira njihov rad u vršenju pojedinih poslova inspekcijskog nadzora, izrađuje obvezne stručne naputke za pravilnu primjenu propisa; surađuje s resornim sektorima Ministarstva, drugim tijelima uprave i drugim subjektima o pitanjima od značenja za djelotvorno provođenje zakona, drugih propisa i općih akata nad čijim se provođenjem vrši inspekcijski nadzor; priprema i izrađuje planove rada i izvješća o radu te obavlja poslove koji se odnose na pripreme teza, nacrta i prijedloga zakonskih i drugih propisa iz djelokruga rada Ministarstva, sukladno zakonu i drugim propisima.