Investitor „Brekston“ d.o.o. Široki Brijeg dostavio je Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša Zahtjev za izdavanje okolišnog dopuštenja za kamenolom arhitektonskog kamena na lokalitetu „Ladina“ kod Bogodola.

Kamenolom će biti lociran na k.č. br. 1086/1 K.O. Bogodol. Površina kamenoloma je 2,13 ha, a lokacija je udaljena 25 km od Mostara.

Investitor je uz  zahtjev dostavio Elaborat zaštite okoliša i Plan upravljanja otpadom.

Sukladno članku 31. i 39. Zakona o zaštiti okoliša Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novina HNŽ“, broj: 6/12) Ministarstvo osigurava sudjelovanje javnosti u postupcima izdavanja okolišnog dopuštenja.

U postupku uključivanja javnosti, Elaborat zaštite okoliša i Plan upravljanja otpadom se nalaze na web stranici ministarstva, a kompletan Zahtjev sa prilozima se može pogledati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Mostar, Braće Fejića bb, soba br. 34.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na predloženi Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi pozivom na broj: UP/I-10-05-25-437/18 na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Braće Fejića bb, 88 000 Mostar

Preuzmite ovdje:

Elaborat zaštite okoliša-Brekston Široki Brijeg

PUO-Brekston Široki Brijeg