Županijski stožer civilne zaštite na danas održanoj sjednici razmatrao je aktualnu situaciju vezano uz neuobičajeno velik broj požara na području Hercegovačko-neretvanske županije. Prema podatcima Županijskog operativnog centra civilne zaštite, u prva tri mjeseca ove godine na području Županije registrirano je više od 900 požara na otvorenom, uglavnom kao posljedica ljudskog nemara prilikom obavljanja radova na pripremanju poljoprivrednog zemljišta, uz koje je uvijek vezano i spaljivanje biljnog otpada i trave. Na sjednici je zaključeno kako su osim ljudskog nemara i nepridržavanja propisa, zbog čega dolazi do širenja vatre izvan kontrole osoba koje vrše spaljivanje, ovakvoj situaciji pogodovale i iznadprosječno visoke temperature za ovo doba godine. Budući da ulazimo u sezonu povećane opasnosti od požara, Županijski stožer i Operativni centar civilne zaštite izdali su upozorenje kojim se građanima, pravnim osobama i drugim subjektima skreće pozornost na obvezu provođenja odgovarajućih mjera i aktivnosti zaštite od požara, kako na otvorenom prostoru tako i u građevinama. Tekst upozorenja prenosimo u cijelosti:

„Kako je veliki broj požara nastao nemarom fizičkih osoba prilikom rukovanja otvorenim plamenom, kao i pri obavljanju poljoprivrednih radova u blizini šuma i šumskog zemljišta, upozorava se na krajnji oprez prilikom izvođenja ovih radova te podsjeća  kako je zabranjena svaka upotreba otvorenog plamena u šumi i na pašnjacima, osim na za to posebno određenim mjestima.

Prilikom izvođenja proljetnih radova na čišćenju poljoprivrednih površina, suho i drugo zapaljivo  raslinje treba uklanjati mehaničkim putem bez upotrebe vatre, gdje god je to moguće, a ukoliko je spaljivanje neophodno isto je potrebno izvoditi uz poduzimanje svih preventivnih mjera i korištenjem sustava kontrolirane vatre. Zemljište na kojem se pali vatra, potrebno je izolirati od ostalih površina na kojima se nalaze poljoprivredne kulture, šume i objekti podložni zapaljenju, a sve kako bi se izbjeglo nekontrolirano širenje vatre.

Budući da zbog nesavjesnog i neodgovornog spaljivanja mogu biti ugroženi životi ljudi i nastati velike materijalne štete, prema kaznenom zakonodavstvu Federacije BiH postoji kaznena odgovornost za djela izazivanja opće opasnosti za život ljudi ili materijalna dobra prouzrokovane požarom, te je propisana kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca do tri godine. Od MUP-a HNŽ traži se poduzimanje zakonom propisanih aktivnosti u cilju pronalaženja počinitelja ovih kaznenih djela te pokretanje odgovarajućih postupaka za utvrđivanje njihove odgovornosti.

Također, skreće se pozornost kako je odredbama članka 44. Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 65/09) propisano da se zaštita od požara u šumama, na šumskom i poljoprivrednom zemljištu organizira i provodi u skladu s propisima koji se odnose na šume, šumsko i poljoprivredno zemljište. Odgovornost za zaštitu od požara u šumama, na šumskom i poljoprivrednom zemljištu imaju sve pravne i fizičke osobe koje su vlasnici ili korisnici šuma, šumskog i poljoprivrednog zemljišta, kao i tijela uprave Federacije, županija, gradova i općina koja su mjerodavna za šume i šumska zemljišta, te poljoprivredno zemljište.

Pravne i fizičke osobe, državna tijela i druge institucije, dužni su izvršavati zadatke utvrđene u planu zaštite od požara koji se na njih odnose, te svojim općim aktom, a u skladu s vrstom djelatnosti koju obavljaju i procesom rada, urediti pitanja koja se odnose na organizaciju i funkcioniranje zaštite od požara u svojim objektima i prostorima. S tim u vezi, posebno se upozoravaju šumsko-gospodarska društva koja gospodare šumama i šumskim zemljištem na području HNŽ  na obvezu poduzimanja preventivnih mjera zaštite od šumskih požara, što obuhvata organiziranje kontinuiranog promatranja i ranog upozoravanja na pojavu šumskih požara te postupanje u skladu sa važećim elaboratima“.

U upozorenju Županijskog stožera i Operativnog centra civilne zaštite kojim se apelira na krajnje odgovorno i savjesno postupanje prilikom spaljivanja otpada, suhe trave i drugih materijala, odbacivanja opušaka, održavanja piknika i korištenja roštilja u prirodi kako ne bi došlo do neželjenih posljedica, javnost se podsjeća i na zakonom propisanu obvezu svih osoba da, u slučaju da primijete pojavu požara, odmah o istom obavijeste mjerodavna tijela (Vatrogasce na broj 123, Policiju na broj 122 ili Operativni centar  za civilnu zaštitu na broj 121)  radi žurnog poduzimanja protupožarnih mjera.

Inače, na današnjoj sjednici usvojeno je i Izvješće o radu za 2016. i Program rada Županijskog stožera civilne zaštite za 2017. godinu. Također, članovi Stožera dali su pozitivno mišljenje na Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2017. godini.

2